| 0 نظر ]


برخی رفتارهای دوستانی که زندان رفتند یا زندانی بودند قابل تامل است! شخصا عقیده دارم زندانی سیاسی-عقیدتی بودن یا تجربه زندان داشتن برای هیچ شخصی معصومیت، مصونیت یا دانایی به همراه نمی‌آورد! حبس کشیدن یا زندانی شدن نباید رانتی برای کسی ایجاد کند!

نباید فکر کنیم  می‌توانیم بخاطر زندانی شدن یا هزینه دادن، منت بر سر مردم بگذاریم! قرار نیست حبس کشیدن یا تجربه زندان و بازداشت برای کسی هویت شود! تنها می‌تواند تجربه‌ای شود برای بهبود افکار و عقایدی که داریم که آن عقاید و افکار هویت ماست. تجربه‌ای  برای پیش‌برد اهدافی که داریم

 قرار نیست کسی بخاطر اینکه ما زندان و حبس دیده‌ایم چشم‌بسته یا بی‌چون و چرا حرفها و نوشته‌های ما را بپذیرد. هر نقدی را بخاطر هزینه دادنمان با تحقیر و توهین و از نگاه بالا به پایین نباید بکوبیم! واقعا نیازی نیست ما در این شهر آشوب معضل جدیدی برای جامعه، مردم و کشور شویم.

0 نظر

ارسال یک نظر