| 0 نظر ]


هفت نصيحت از مولانا
1- گشاده دست باش، جاري باش، كمك كن (مثل رود)
2- باشفقت و مهربان باش (مثل خورشيد)
3- اگركسي اشتباه كرد آن را بپوشان (مثل شب)
4- وقتي عصباني شدي خاموش باش (مثل مرگ)
5- متواضع باش و كبر نداشته باش (مثل خاك)
6- بخشش و عفو داشته باش (مثل دريا )
7- اگرمي خواهي ديگران خوب باشند خودت خوب باش (مثل آينه
امروز بيست و دو آذر هست تولدت مبارك

0 نظر

ارسال یک نظر