| 0 نظر ]
كاش مي شد اشك را تهديد كرد، مدت لبخند را تمديد كرد
كاش مي شد ميان لحظه ها، لحظه ديدار را نزديك كرد

0 نظر

ارسال یک نظر