| 3 نظر ]
چند نکته :
1 - هيچكس لياقت اشكهاي تو را ندارد ....چرا كه اگر داشت باعث ريختن اشكهايت نميشد
2 - اگر كسي تو را آنگونه كه ميخواهي دوست ندارد به اين معني نيست كه تو را با تمام وجود دوست ندارد
3 - دوست واقعي كسيست كه دست هايت را بگيرد و قلبت را لمس كند
4 - بد ترين شكل دلتنگي براي كسي ، آن است كه دوستش داشته باشی و در كنارش باشي و بداني هرگز به او نخواهي رسيد
5 - هرگز لبخندت را ترك نكن حتي آنگاه كه ناراحتي ، زيرا ممكن است هر كس عاشق لبخند تو شود
6 - تو ممكن است در دنيا يك نفر باشي اما براي بعضي افراد تمام دنيا باشي
7 - به چيزي كه گذشت غم مخور ، و به چيزي كه از پس آن مي آيد لبخند بزن
8 - خود را به بهترين فرد تبديل كن و سعي كن خود را بشناسي قبل از آنكه شخص ديگي را بشناسي و انتظار داشته باشي تو را بشناسد
9 - زياده از حد خود را تحت فشار قرار مده زيرا بهترين چيز ها زماني اتفاق مي افتند كه انتظارش را نداري
ادامه مطلب ... »